Undeb Credyd Plaid Cymru

CYNNWYS O DAN AROLYGIAD

Cynilion        Benthyciadau          Ethegol          Cyfeillgar

Ty'r Cymry,
11 Heol Gordon,
Caerdydd,
CF24 3AJ


T: 029 2049 1888

Ar agor:
Mawrth a Gwener

10:00yb - 2:00pm
  

Cyfeiriad yr ebost yw post@ucpccu.org neu ucpccul@btconnect.com  gellir cael mynediad i’r wefan drwy www.ucpccu.org


Gellir cael gafael ar pob ffurflen o’r wefan. Bydd diweddiadarau cyson yn cael eu postio ar y wefan.

CARTREF

Cynilion

Benthyciadau

Newyddion

Hen Newyddion

Cwestiynau

Ffurflenni

Pwy ydy pwy?
Newyddion

Mae’r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol yn cynhyrchu cyfres o daflenni gwybodaeth i’r cyhoedd, sy’n cwmpasu meysydd allweddol o’r gyfraith sifil yn Lloegr a Chymru.

Mae’r taflenni yn y gyfres hon yn rhoi amlinelliad o hawliau cyfreithiol. Nid ydynt yn ganllaw cyflawn i’r gyfraith ac ni fwriedir iddynt fod yn ganllaw ar sut y bydd y gyfraith yn gweithredu ar gyfer pob unigolyn neu unrhyw sefyllfa benodol.

Bydd angen i unrhyw un gyda phroblem gyfreithiol gael mwy o wybodaeth neu gyngor personol i ganfod y ffordd orau o’i datrys. Ar gyfer ffynonellau o wybodaeth a chyngor gweler yr adrannau ‘Help pellach’ dan bob taflen neu gall pobl gysylltu â Galw Cyngor Cyfreithiol Cymunedol i ganfod help cyfreithiol gyda sicrwydd ansawdd.

Mae’r taflenni hyn ar gael yn ddi-dâl ac maent ar gael yn Gymraeg, Saesneg, Braille a Sain.

Medrir lawrlwytho copïau unigol o’r wefan www.communitylegaladvice.org.uk

Mae’r gyfres bresennol yn cynnwys taflenni ar ystod eang o .

Mae canolfannau a rhwydweithiau Cyngor Cyfreithiol Cymunedol yn darparu gwasanaethau cynrychioli a chyngor cyfreithiol annibynnol a chyfrinachol am ddim ar gyfer trigolion Cymru a Lloegr. Mae’r gwasanaeth ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener 9.00y.b. i 8.00y.p. a Dydd Sadwrn 9.00y.b. i 12.30y.p.

Cewch gyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim trwy alw 0845 345 4 345. Cewch gymorth gyda phroblemau dyled, tai, cyflogaeth, addysg a budd-daliadau a chredydau treth. Mae galwadau'n costio o 4c/mun trwy llinell BT. Mae galwadau o ffôn symudol yn costio mwy. Pryderu am y gost? Gofynnwch i rywun galw chi’n ôl.

Pan rydych chi'n galw neu pan rydych chi’n derbyn galwad yn ôl, cysylltydd fydd y person cyntaf fydd yn siarad â chi. Nid ydynt wedi cael hyfforddiant cyfreithiol ond byddant yn gofyn cwestiynau ynglŷn â’ch problem i ganfod pa fath o wybodaeth a chyngor y mae arnoch ei angen.

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod â mynediad cyfyngedig i'r rhyngrwyd, mae Cyngor Cyfreithiol Cymunedol hefyd ar gael ar deledu rhyngweithiol digidol. Gallwch chwilio am ymgynghorydd cyfreithiol, archebu taflenni am ddim, a chael gwybodaeth ynglŷn â dyled, tai, addysg, cyflogaeth, a budd-daliadau a chredydau treth.


0845 345 4 345

Ar raglen ddiweddar ar wleidyddiaeth gan y BBC dywedodd Mark Lynnette o Gymdeithas Undebau Credyd Prydain cyf. bod Undebau Credyd mewn sefyllfa dda i wynebu'r wasgfa gredyd.

Disgrifiodd fel mae undebau credyd yn dod i fri fel hafan ddiogel ar gyfer arian y rhai sy’n fwy gofalus. Maent yn llai agored i niwed yn y sefyllfa ariannol sydd ohoni oherwydd mai’r aelodau sy’n berchen arnynt ac yn eu rheoli.

Nid ydynt yn rhan o’r farchnad stoc, ble gall y cyhoedd hapfasnachu i ennill rhagor o arian ac mae rheolau llym arnynt gan Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FSA). Ni all undebau credyd ond rhoi benthyg cyfran o’u harian ar gyfer benthyciadau. Yn wahanol i fanciau ni allant fenthyca arian ar gyfer rhoi benthyg arian.

Mae 49,000 o undebau credyd mewn 96 o wledydd gydag asedau o $1.2 triliwn o ddoleri U.D. Yng Nghymru mae 30 gyda 40,000 o oedolion fel aelodau a 7,500 o aelodau iau. A £16 miliwn mewn cynilion

Yn wahanol eto i fanciau a chymdeithasau adeiladu ni allant ddal cyfranddaliadau a stoc na rhoi benthyciadau i unigolion a chwmnïau nad ydynt yn aelodau o’u hundeb credyd.

Rhaid i holl arian undebau credyd fod mewn banc neu gymdeithas adeiladu. Mae Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol sy’n gwarantu cyfrifon banciau unigol a chyfrifon cymdeithasau adeiladu hyd at £80,000 hefyd yn cynnwys undebau credyd. Fodd bynnag y mwyafswm y gall aelod o undeb credyd ei ddal yw £10,000.

Gwahaniaeth arall rhwng undebau credyd a sefydliadau ariannol eraill yw bod yr holl gyfrandaliadau a benthyciadau yn cael eu diogelu gan yswiriant bywyd rhad ac am ddim.  Uchafswm benthyciad yw £5,000 [yn ddibynnol ar statws]. Y cyfnod ad-daliad hiraf yw 36 mis. Mae benthyciadau yn yswiriedig yn erbyn marwolaeth i fenthycwyr dan 80 oed.

Croesawodd cyn-Archesgob Caergaint, Dr Rowan Williams gynigion San Steffan fydd yn galluogi grwpiau cymunedol, busnesau lleol, clybiau a chymdeithasau gwirfoddol i ymuno ag undebau credyd.

Meddai Bill Hudson o Ganolfan Gydweithredol Cymru. “ Mae gan Undebau Credyd rôl hanfodol bwysig i’w chwarae mewn cyfnod o wasgfa ariannol. Maent wedi eu sefydlu ar egwyddorion cydweithredol. Nid ydynt o les i unrhywun ar wahan i’w haelodau a chymunedau eu haelodau”


Undebau Credyd a’r Wasgfa Gredyd

Gwybodaeth ychwanegol am Gynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol

Swyddfa Gofrestredig: Ty'r Cymry, 11 Heol Gordon, Caerdydd, CF24 3AJ

This page in English

News