Undeb Credyd Plaid Cymru

CYNNWYS O DAN AROLYGIAD

Cynilion        Benthyciadau          Ethegol          Cyfeillgar

Ty'r Cymry,
11 Heol Gordon,
Caerdydd,
CF24 3AJ


T: 029 2049 1888

Ar agor:
Mawrth a Gwener

10:00yb - 2:00pm
  

Cyfeiriad yr ebost yw post@ucpccu.org neu ucpccul@btconnect.com  gellir cael mynediad i’r wefan drwy www.ucpccu.org


Gellir cael gafael ar pob ffurflen o’r wefan. Bydd diweddiadarau cyson yn cael eu postio ar y wefan.

CARTREF

Cynilion

Benthyciadau

Newyddion

Hen Newyddion

Cwestiynau

Ffurflenni

Pwy ydy pwy?
Undeb Credyd Plaid Cymru

yn gwasanaethu Aelodau Plaid Cymru a’u teuluoedd

Mae undeb credyd yn undeb cydweithredol ariannol sydd yn eiddo i, ac yn cael ei rheoli gan, ei haelodau. Mae’n darparu benthyciadau fforddiadwy a mynediad hawdd i gynilion.

Personel

Mae pob un sy’n cynilo gyda undeb credyd yn berchennog ac mae ganddo/ganddi yr hawl i gael ei ddweud/dweud yn y ffordd y mae'r Undeb Credyd yn cael ei redeg. Anogir aelodau i ddangos diddordeb a chymeryd rhan yn nrhefniadaeth a rheolaeth eu hundeb credyd. Darperir hyffordddiant i sicrhau bod gan wirfoddolwyr y sgiliau a’r wybodaeth anghenrheidiol i gario allan eu dyletswyddau.

Gwirfoddolwyr o fysg yr aelodau sydd yn y tri prif bwyllgor sy’n trefnu a rheoli undeb credyd.

Rhain yw’r tri Pwyllgor sy’n rhedeg undeb credyd: Bwrdd y Cyfarwyddwyr Y Pwyllgor Credyd Y Pwyllgor Goruchwylio

Os hoffech ragor o fanylion am waith y pwyllgorau uchod cysylltwch â ni.

Swyddfa Gofrestredig: Ty'r Cymry, 11 Heol Gordon, Caerdydd, CF24 3AJ

This page in English

Information

Ymunwch â ni  Heddiw !!


Soniodd Gwynfor Evans, ein Llywydd Anrhydeddus cyntaf, am ein gwlad fel ‘cymuned o gymunedau’ a dyna yw ein Hundeb Credyd - cymuned o genedlaetholwyr yn cydweithio er ein budd ni oll. Mae’n dyst ymarferol i athroniaeth gydweithredol y Blaid o adeiladu Cymru newydd annibynnol, hyderus.


Yr aelodau sy’n berchen yr undeb credyd. Mae ein Hundeb Credyd ni yn gweithio dros aelodau’r Blaid a’u teuluoedd, yn cefnogi eu busnesau teuluol bychain ac yn cryfhau’r blaid drwy brynu ei gwasanaethau.  Ar ddiwedd y flwyddyn ariannol 1af Hydref 2015 - 30ain Medi 2016 roedd cyfanswm hanesyddol ein benthyciadau yn £2,234,426. Ar y 30ain o Fedi 2015 cyfanswm y benthyciadau oedd £102,180, cyfanswm y cyfranddaliadau [cynilion] ar y un dyddiad oedd £487,618.


 Archwilir ein cyfrifon yn broffesiynol. Mae’n orfodol ar i bob undeb credyd gael ei rheoli a’i harchwilio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol [FSA]. Mae dros 600 o undebau credyd yng Nghymru, Gogledd Iwerddon, Lloegr a’r Alban - gyda dros chwarter miliwn o aelodau, felly nid ydym ar ein pennau ein hunain.


Mae cynilo arian yn golygu bod gennych chi rywbeth i edrych ymlaen ato ac i syrthio’n ôl arno.  Roedd y llôg yn 2015 - 2016 yn 1.5%.  Mae gan ein haelodau’r cyfle i gael benthyciadau isel eu costau heb unrhyw daliadau cudd.


Dangoswch eich ymrwymiad i ‘gymuned o gymunedau’ drwy ymuno heddiw ag Undeb Credyd Plaid Cymru, sef ein sefydliad ariannol cenedlaethol ni.


Undebau Credyd Yng Nghymru,

yr Alban a Lloegr.


Mae Undebau Credyd yn tyfu'n gyson ac maent mewn sefyllfa gref i ddatblygu ymhellach.


Yng Nghymru, yr Alban a Lloegr:[Ffynonellau:. Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: ffigurau sydd heb eu harchwilio  Mehefin 2012, ABCUL]Undebau Credyd - teulu byd-eang


O gwmpas y byd


Mae 51,000 o undebau credyd mewn 100 gwlad

Mae 196,000,000 o aelodau

Mae asedau gwerth $982,073,198,315 gan undebau credyd yr UDA

Mewn gwledydd tebyg i Gymru, mae canran uchel o boblogaeth sydd yn gweithio yn aelodau o undeb credyd.
Yn Awstralia   mae’r raddfa aelodaeth* yn 30%
Yn yr UDA  mae’r raddfa aelodaeth yn 44.9%
Yng Nghanada mae’r raddfa aelodaeth yn 45.5%
Yn Iwerddon mae’r raddfa aelodaeth yn 72%


[Ffynhonnell Adroddiad Ystadegol WOCCU 2011, data yn gyfredol ar Ragfyr 31, 2011]


[*Cyfrifir y raddfa aelodaeth trwy rannu'r cyfanswm crybwylled o aelodau undebau credyd gan y boblogaeth rhwng 15 a 64 mlwydd oed sydd yn economaidd weithredol]